พรฎ. ขยายระยะเวลาการใช้บังคับ ม. ๗ แห่ง พรบ. แก้ไขเพิ่มเติม ปวอ. ฉบับที่ ๒๑ พิมพ์

เนื่องจาก ปัจจุบัน ยังคงมีปัญหา การขาดแคลนแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แพทย์ทางนิติเวชศาสตร์ ประกอบกับ ภารกิจหลัก ของ แพทย์ จะต้อง รักษาพยาบาล ผู้ป่วย ทำให้ แพทย์ ไม่อาจ เข้าร่วม ชันสูตรพลิกศพ ในที่เกิดเหตุได้ รวมทั้ง จำนวน แพทย์ ซึ่ง จะทำการ ชันสูตรพลิกศพ ตาม ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความทางอาญา มีจำนวน ไม่เพียงพอ ดังนั้น เพื่อให้ แพทย์ ตาม มาตรา ๑๕๐ วรรคหนึ่ง แห่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สามารถ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ ของ โรงพยาบาล หรือ เจ้าหน้าที่ ในสังกัด สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด ที่ ผ่านการอบรม ทางนิติเวชศาสตร์ ไปร่วม ตรวจชันสูตรพลิกศพ ในที่เกิดเหตุ ในเบื้องต้น แทน ในกรณีที่ ต้อง ชันสูตรพลิกศพ ตาม มาตรา ๑๔๘ (๓) (๔) และ (๕) แห่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ได้ต่อไป สมควร ขยายระยะเวลา การใช้บังคับ มาตรา ๗ แห่ง พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๒ ออกไปอีก จนถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

รายละเอียด พรฎ.