ผู้ค้ำประกันหนี้มีเฮ พิมพ์

ได้มีประกาศ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗
เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ บทบัญญัติของ ประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ ที่ใช้บังคับอยู่ ในปัจจุบัน ยังไม่เพียงพอ ที่จะคุ้มครอง สิทธิ และ ให้ความเป็นธรรมแก่ ผู้ค้ำประกัน และ ผู้จำนอง ซึ่ง มิใช่ ลูกหนี้ชั้นต้น แต่เป็น เพียงบุคคลภายนอก ที่ยอมผูกพันตน ต่อเจ้าหนี้ ในการที่จะ ชำระหนี้แทนลูกหนี้ เท่านั้น โดยข้อเท็จจริง ในทางปฏิบัติ ปรากฏว่า เจ้าหนี้ส่วนใหญ่ ซึ่ง เป็นสถาบันการเงิน หรือ ผู้ประกอบอาชีพให้กู้ยืม มักจะอาศัยอำนาจต่อรอง ที่สูงกว่า หรือ ความได้เปรียบ ในทางการเงิน กำหนดข้อตกลง อันเป็นการยกเว้น สิทธิ ของ ผู้ค้ำประกัน หรือ ผู้จำนอง ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ หรือ ให้ผู้ค้ำประกัน หรือ ผู้จำนองต้องรับผิด เสมือนเป็น ลูกหนี้ชั้นต้น กรณีจึงส่งผลให้ ผู้ค้ำประกัน หรือ ผู้จำนอง ซึ่ง เป็นประชาชนทั่วไป ไม่ได้รับ ความคุ้มครอง ตามเจตนารมณ์ ของกฎหมาย รวมทั้ง ต้องกลายเป็น ผู้ถูกฟ้องล้มละลาย อีกเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อสร้างความเป็นธรรม ให้แก่ ผู้ค้ำประกัน และ ผู้จำนอง จึงจำเป็นต้อง ตราพระราชบัญญัตินี้

PDF