ปวพ. ภาค ๑ ลักษณะ ๒ หมวด ๑ เขตอำนาจศาล

 มาตรา ๒  เขตอำนาจศาล
 มาตรา ๓   มูลคดี ในเรือไทย
 มาตรา ๔  คำฟ้อง คำร้องขอ
 มาตรา ๔ ทวิ  คำฟ้องเกี่ยวด้วย อสังหาริมทรัพย์
 มาตรา ๔ ตรี  จำเลยมิได้มี ภูมิลำเนา อยู่ในราชอาณาจักร
 มาตรา ๔ จัตวา  คำร้องขอแต่งตั้ง ผู้จัดการมรดก
 มาตรา ๔ เบญจ  คำร้อง นิติบุคคล
 มาตรา ๔ ฉ  มูลคดี มิได้เกิดขึ้น ในราชอาณาจักร
 มาตรา ๕  คำฟ้อง สองศาล
 มาตรา ๖  โอนคดี
 มาตรา ๗  คำฟ้อง คำร้อง ๔ อนุ
 มาตรา ๘  พิจารณารวม
 มาตรา ๙  รวมวินิจฉัย
 มาตรา ๑๐  ทำคำสั่ง อย่างใดอย่างหนึ่ง