ภาค ๑ บททั่วไป
ลักษณะ ๒ ศาล
หมวด ๑ เขตอำนาจศาล

มาตรา ๒ |
มาตรา ๔ | ๔ ทวิ
มาตรา ๔ ตรี | ๔ จัตวา
มาตรา ๔ เบญจ | ๔ ฉ
มาตรา ๕ |
มาตรา ๗ |
มาตรา ๙ | ๑๐

<= | =>

ประเด็นสำคัญ