ปวพ. มาตรา ๑๐
            ถ้า ไม่อาจดำเนิน กระบวนพิจารณา ใน ศาลชั้นต้น ที่มี เขตศาล เหนือคดี นั้นได้ โดยเหตุสุดวิสัย คู่ความ ฝ่ายที่เสียหาย หรือ อาจเสียหาย เพราะการนั้น จะยื่น คำขอฝ่ายเดียว โดยทำเป็น คำร้อง ต่อ ศาลชั้นต้น ซึ่ง ตนมี ภูมิลำเนา หรือ อยู่ใน เขตศาล ในขณะนั้น ก็ได้ และ ให้ ศาล นั้น มีอำนาจ ทำคำสั่ง อย่างใดอย่างหนึ่ง ตามที่เห็นสมควร เพื่อประโยชน์ แห่ง ความยุติธรรม