ปวพ. มาตรา ๑๔๑
            คำพิพากษา หรือ คำสั่ง ของ ศาล ให้ทำเป็น หนังสือ และต้อง กล่าว หรือ แสดง
                        (๑) ชื่อ ศาล ที่ พิพากษา คดีนั้น
                        (๒) ชื่อ คู่ความ ทุกฝ่าย และ ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือ ผู้แทน ถ้าหากมี
                        (๓) รายการ แห่ง คดี
                        (๔) เหตุผล แห่ง คำวินิจฉัย ทั้งปวง
                        (๕) คำวินิจฉัย ของ ศาล ในประเด็น แห่ง คดี ตลอดทั้ง ค่าฤชาธรรมเนียม
            คำพิพากษา หรือ คำสั่ง นั้น ต้องลง ลายมือชื่อ ผู้พิพากษา ที่พิพากษา หรือ ทำคำสั่ง หรือถ้า ผู้พิพากษา คนใด ลงลายมือชื่อ ไม่ได้ ก็ให้ ผู้พิพากษา อื่น ที่พิพากษา หรือ ทำคำสั่งคดีนั้น หรือ อธิบดีผู้พิพากษา แล้วแต่กรณี จดแจ้งเหตุ ที่ ผู้พิพากษา คนนั้น มิได้ลง ลายมือชื่อ และ มีความเห็นพ้อง ด้วย คำพิพากษา หรือ คำสั่ง นั้น แล้วกลัดไว้ ใน สำนวนความ
            ในกรณีที่ ศาล มีอำนาจ ทำคำสั่ง หรือ พิพากษาคดี ได้ด้วยวาจา การที่ ศาล จะต้อง ทำรายงาน เกี่ยวด้วย คำสั่ง หรือ คำพิพากษา นั้น ไม่จำต้อง จดแจ้ง รายการแห่งคดี หรือ เหตุผล แห่ง คำวินิจฉัย แต่เมื่อ คู่ความ ฝ่ายใด แจ้งความจำนง ที่จะ อุทธรณ์ หรือ ได้ยื่นอุทธรณ์ ขึ้นมา ให้ศาล มีอำนาจ ทำคำชี้แจง แสดงรายการ ข้อสำคัญ หรือ เหตุผล แห่ง คำวินิจฉัย กลัดไว้กับ บันทึก นั้น ภายในเวลา อันสมควร


เทียบ ปวอ. มาตรา ๑๘๖