ปวพ. มาตรา ๒๖๔
            นอกจาก ที่บัญญัติไว้ใน มาตรา ๒๕๓ และ มาตรา ๒๕๔ คู่ความ ชอบที่จะ ยื่นคำขอต่อศาล เพื่อให้มีคำสั่ง กำหนดวิธีการ เพื่อคุ้มครอง ประโยชน์ของผู้ขอ ในระหว่าง การพิจารณา หรือ เพื่อบังคับตาม คำพิพากษา เช่น ให้นำ ทรัพย์สิน หรือ เงินที่พิพาท มาวางต่อศาล หรือ ต่อบุคคลภายนอก หรือ ให้ตั้ง ผู้จัดการ หรือ ผู้รักษาทรัพย์สิน ของห้างร้าน ที่ทำการค้าที่พิพาท หรือ ให้จัดให้ บุคคลผู้ไร้ความสามารถ อยู่ในความปกครอง ของบุคคลภายนอก
            คำขอตามวรรคหนึ่ง ให้บังคับตาม มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๒๗ มาตรา ๒๒๘ มาตรา ๒๖๐ และ มาตรา ๒๖๒