ปวพ. มาตรา ๓
            เพื่อประโยชน์ ในการเสนอ คำฟ้อง
                        (๑) ในกรณีที่ มูลคดี เกิดขึ้นใน เรือไทย หรือ อากาศยานไทย ที่อยู่นอก ราชอาณาจักร ให้ ศาลแพ่ง เป็น ศาล ที่มี เขตอำนาจ
                        (๒) ในกรณีที่ จำเลย ไม่มี ภูมิลำเนา อยู่ใน ราชอาณาจักร
                                    (ก) ถ้า จำเลย เคยมี ภูมิลำเนา อยู่ ณ ที่ใดใน ราชอาณาจักร ภายในกำหนด สองปี ก่อน วันที่มีการเสนอ คำฟ้อง ให้ถือว่า ที่นั้น เป็น ภูมิลำเนา ของ จำเลย
                                    (ข) ถ้า จำเลย ประกอบ หรือ เคยประกอบ กิจการ ทั้งหมด หรือ แต่บางส่วน ใน ราชอาณาจักร ไม่ว่าโดย ตนเอง หรือ ตัวแทน หรือ โดยมี บุคคลหนึ่งบุคคลใด เป็น ผู้ติดต่อ ในการ ประกอบกิจการ นั้น ในราชอาณาจักร ให้ถือว่า สถานที่ ที่ใช้ ประกอบกิจการ หรือ ติดต่อ ดังกล่าว หรือ สถานที่ อันเป็น ถิ่นที่อยู่ ของ ตัวแทน หรือ ของ ผู้ติดต่อ ในวันที่มีการเสนอ คำฟ้อง หรือ ภายในกำหนด สองปี ก่อนนั้น เป็น ภูมิลำเนา ของ จำเลย