ปวพ. มาตรา ๓๐๒
            ศาล ที่มีอำนาจออก หมายบังคับคดี หรือ หมายจับ ลูกหนี้ตามคำพิพากษา หรือ มีอำนาจ ทำคำวินิจฉัยชี้ขาด ในเรื่องใดๆ อันเกี่ยวด้วย การบังคับคดี ตาม คำพิพากษา หรือ คำสั่ง ซึ่ง ได้เสนอต่อศาล ตามบทบัญญัติ แห่ง ลักษณะนี้ คือ ศาลที่พิจารณา และ ชี้ขาดตัดสินคดี ในชั้นต้น
            ถ้า ศาลอุทธรณ์ ได้ส่งคดี ไปยัง ศาลชั้นต้น แห่งอื่น ที่มิได้มี คำพิพากษา หรือ คำสั่ง ที่อุทธรณ์นั้น เพื่อ การพิจารณา และ พิพากษาใหม่ ตาม มาตรา ๒๔๓ (๒) และ (๓) ให้ศาล ที่มี คำพิพากษา หรือ คำสั่ง ใหม่นั้น เป็นศาลที่มีอำนาจ ในการบังคับคดี เว้นแต่ ศาลอุทธรณ์ จะได้กำหนดไว้ เป็นอย่างอื่น
            ในกรณีที่ ศาล ได้ออก หมายบังคับคดี ส่งไปให้ อีกศาลหนึ่ง บังคับคดีแทน ให้ส่ง ทรัพย์ ที่ยึดได้ หรือ เงินที่ได้จาก การขาย ทรัพย์ นั้น แล้วแต่กรณี ไปยังศาล ที่ออกหมาย เพื่อดำเนินการ ไปตามกฎหมาย