ปวพ. มาตรา ๔
            เว้นแต่ จะมี บทบัญญัติ เป็นอย่างอื่น
                        (๑) คำฟ้อง ให้เสนอ ต่อ ศาล ที่ จำเลย มีภูมิลำเนา อยู่ใน เขตศาล หรือ ต่อ ศาล ที่ มูลคดี เกิดขึ้นใน เขตศาล ไม่ว่า จำเลย จะมี ภูมิลำเนา อยู่ใน ราชอาณาจักร หรือไม่
                        (๒) คำร้องขอ ให้เสนอ ต่อ ศาล ที่ มูลคดี เกิดขึ้นใน เขตศาล หรือ ต่อ ศาล ที่ ผู้ร้อง มี ภูมิลำเนา อยู่ใน เขตศาล