ปวพ. มาตรา ๔ ฉ
            คำร้องขอ เกี่ยวกับ ทรัพย์สิน ที่อยู่ใน ราชอาณาจักร ก็ดี คำร้องขอ ที่หาก ศาล มีคำสั่ง ตาม คำร้องขอ นั้น จะเป็นผลให้ ต้องจัดการ หรือ เลิกจัดการ ทรัพย์สิน ที่อยู่ใน ราชอาณาจักร ก็ดี ซึ่ง มูลคดี มิได้ เกิดขึ้น ใน ราชอาณาจักร และ ผู้ร้อง ไม่มี ภูมิลำเนา อยู่ใน ราชอาณาจักร ให้เสนอ ต่อ ศาล ที่ ทรัพย์สิน ดังกล่าว อยู่ใน เขตศาล