ปวพ. มาตรา ๔ จัตวา
            คำร้องขอ แต่งตั้ง ผู้จัดการมรดก ให้เสนอ ต่อ ศาล ที่ เจ้ามรดก มี ภูมิลำเนา อยู่ใน เขตศาล ในขณะ ถึงแก่ ความตาย
            ในกรณีที่ เจ้ามรดก ไม่มี ภูมิลำเนา อยู่ใน ราชอาณาจักร ให้เสนอ ต่อ ศาล ที่ ทรัพย์ มรดก อยู่ใน เขตศาล