ปวพ. มาตรา ๔ ทวิ
            คำฟ้อง เกี่ยวด้วย อสังหาริมทรัพย์ หรือ สิทธิ หรือ ประโยชน์ อันเกี่ยวด้วย อสังหาริมทรัพย์ ให้เสนอ ต่อ ศาล ที่ อสังหาริมทรัพย์ นั้น ตั้งอยู่ใน เขตศาล ไม่ว่า จำเลย จะมี ภูมิลำเนา อยู่ใน ราชอาณาจักร หรือไม่ หรือ ต่อ ศาล ที่ จำเลย มี ภูมิลำเนา อยู่ใน เขตศาล