ปวพ. มาตรา ๕
            คำฟ้อง หรือ คำร้องขอ ซึ่ง อาจเสนอ ต่อ ศาล ได้ สองศาล หรือ กว่านั้น ไม่ว่าจะเป็น เพราะ ภูมิลำเนา ของ บุคคล ก็ดี เพราะที่ตั้ง ของ ทรัพย์สิน ก็ดี เพราะ สถานที่ ที่เกิดมูลคดี ก็ดี หรือ เพราะ มีข้อหา หลายข้อ ก็ดี ถ้า มูลความแห่งคดี เกี่ยวข้องกัน โจทก์ หรือ ผู้ร้อง จะเสนอ คำฟ้อง หรือ คำร้องขอ ต่อ ศาลใดศาลหนึ่ง เช่นว่านั้น ก็ได้