ปวพ. มาตรา ๖
            ก่อนยื่น คำให้การ จำเลย ชอบที่จะ ยื่น คำร้อง ต่อ ศาล ที่ โจทก์ ได้ยื่น คำฟ้อง ไว้ ขอให้ โอนคดี ไปยัง ศาล อื่น ที่มี เขตอำนาจ ได้ คำร้อง นั้น จำเลย ต้อง แสดงเหตุ ที่ยกขึ้นอ้างอิง ว่า การพิจารณาคดี ต่อไป ใน ศาล นั้น จะไม่สะดวก หรือ จำเลย อาจไม่ได้รับ ความยุติธรรม เมื่อ ศาล เห็นสมควร ศาล จะมีคำสั่ง อนุญาต ตาม คำร้อง นั้น ก็ได้
            ห้ามมิให้ ศาล ออกคำสั่ง อนุญาต ตาม วรรคหนึ่ง เว้นแต่ ศาล ที่จะ รับโอนคดีไป นั้น ได้ยินยอม เสียก่อน ถ้า ศาล ที่จะ รับโอนคดี ไม่ยินยอม ก็ให้ ศาล ที่จะโอนคดี นั้น ส่งเรื่องให้ อธิบดีผู้พิพากษา ศาลอุทธรณ์ ชี้ขาด คำสั่ง ของ อธิบดีผู้พิพากษา ศาลอุทธรณ์ ให้เป็นที่สุด