ปวพ. มาตรา ๗
            บทบัญญัติ ใน มาตรา ๔ มาตรา ๔ ทวิ มาตรา ๔ ตรี มาตรา ๔ จัตวา มาตรา ๔ เบญจ มาตรา ๔ ฉ มาตรา ๕ และ มาตรา ๖ ต้อง อยู่ภายใต้บังคับ แห่ง บทบัญญัติ ดังต่อไปนี้
                        (๑) คำฟ้อง หรือ คำร้องขอ ที่เสนอ ภายหลัง เกี่ยวเนื่องกับ คดี ที่ค้างพิจารณา อยู่ใน ศาล ใด ให้เสนอ ต่อ ศาล นั้น
                        (๒) คำฟ้อง หรือ คำร้องขอ ที่เสนอ เกี่ยวเนื่องกับ การบังคับคดี ตาม คำพิพากษา หรือ คำสั่ง ของ ศาล ซึ่ง คำฟ้อง หรือ คำร้องขอ นั้น จำต้องมี คำวินิจฉัย ของ ศาล ก่อนที่ การบังคับคดี จะได้ดำเนินไปได้ โดยครบถ้วน และ ถูกต้อง นั้น ให้เสนอ ต่อ ศาล ที่มีอำนาจ ในการบังคับคดี ตาม มาตรา ๓๐๒
                        (๓) คำร้อง ตาม มาตรา ๑๐๑ ถ้า ได้เสนอ คำฟ้อง หรือ คำร้องขอ ต่อ ศาล ใด แล้ว ให้เสนอ ต่อ ศาล นั้น ในกรณีที่ ยังไม่ได้เสนอ คำฟ้อง หรือ คำร้องขอ ต่อ ศาล ใด ถ้า พยานหลักฐาน ซึ่ง จะเรียกมาสืบ หรือ บุคคล หรือ ทรัพย์ หรือ สถานที่ ที่จะต้องตรวจ อยู่ใน เขตศาล ใด ให้เสนอ ต่อ ศาล นั้น
                        (๔) คำร้อง ที่เสนอ ให้ ศาล ถอนคืน หรือ เปลี่ยนแปลง คำสั่ง หรือ การอนุญาต ที่ ศาล ได้ให้ไว้ ก็ดี คำร้อง ที่เสนอ ให้ ศาล ถอดถอน บุคคล ใด จาก ฐานะ ที่ ศาล ได้แต่งตั้งไว้ ก็ดี คำร้อง ที่เสนอ ให้ ศาล มีคำสั่งใด ที่เกี่ยวกับ การถอนคืน หรือ เปลี่ยนแปลง คำสั่ง หรือ การอนุญาต หรือ ที่เกี่ยวกับ การแต่งตั้ง เช่นว่านั้น ก็ดี คำร้องขอ หรือ คำร้อง อื่นใด ที่เสนอ เกี่ยวเนื่อง กับ คดี ที่ ศาล ได้มี คำพิพากษา หรือ คำสั่ง ไปแล้ว ก็ดี ให้เสนอ ต่อ ศาล ใน คดี ที่ได้มี คำสั่ง การอนุญาต การแต่งตั้ง หรือ คำพิพากษา นั้น