ปวพ. มาตรา ๘
            ถ้า คดี สองเรื่อง ซึ่ง มีประเด็น อย่างเดียวกัน หรือ เกี่ยวเนื่อง ใกล้ชิดกัน อยู่ในระหว่างพิจารณา ของ ศาลชั้นต้น ที่มี เขตอำนาจ สองศาล ต่างกัน และ ศาล ทั้งสอง นั้น ได้ยก คำร้อง ทั้งหลาย ที่ได้ยื่น ต่อ ศาล ขอให้ คดี ทั้งสอง ได้พิจารณา รวม ใน ศาล เดียวกัน นั้น เสีย ตราบใดที่ ศาลใดศาลหนึ่ง ยังมิได้ พิพากษาคดี นั้นๆ คู่ความ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง จะยื่น คำขอ โดยทำเป็น คำร้อง ต่อ อธิบดีผู้พิพากษา ศาลอุทธรณ์ เพื่อ ขอให้มี คำสั่ง ให้ ศาลใดศาลหนึ่ง จำหน่ายคดี ซึ่ง อยู่ในระหว่างพิจารณา นั้น ออกเสีย จาก สารบบความ หรือ ให้ โอนคดี ไปยัง อีก ศาลหนึ่ง ก็ได้ แล้วแต่กรณี
            คำสั่งใดๆ ของ อธิบดีผู้พิพากษา ศาลอุทธรณ์ เช่นว่านี้ ให้เป็นที่สุด