ปวพ. มาตรา ๙
            ในกรณี ดั่งที่กล่าว ใน มาตราก่อน นั้น ถ้า ศาลใดศาลหนึ่ง ได้พิพากษาคดีแล้ว และ ได้มี การยื่น อุทธรณ์ คัดค้าน คำพิพากษา นั้น คู่ความ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง อาจยื่น คำขอ โดยทำเป็น คำร้อง ต่อ ศาลอุทธรณ์ ขอให้มี คำสั่ง ให้งด การพิจารณาคดี ชั้นอุทธรณ์ นั้น ไว้ก่อน จนกว่า อีก ศาลหนึ่ง จะได้ พิพากษาคดี อีก เรื่องหนึ่ง เสร็จแล้ว ก็ได้ และถ้า ได้มี การอุทธณ์ คดี เรื่องหลังนี้ ก็ให้ ศาลอุทธรณ์ รวมวินิจฉัย คดี ทั้งสอง นั้น โดย คำพิพากษา เดียวกัน ถ้า คดี เรื่องหลัง นั้น ไม่มี อุทธรณ์ ให้บังคับ ตาม บทบัญญัติ แห่ง มาตรา ๑๔๖