ปวอ. มาตรา ๒ (๑๗) พนักงานฝ่ายปกครอง หรือ ตำรวจ ชั้นผู้ใหญ่