ปวอ. มาตรา ๑๒๓
            ผู้เสียหาย อาจ ร้องทุกข์ ต่อ พนักงานสอบสวน ได้
            คำร้องทุกข์ นั้น ต้องปรากฏ ชื่อ และ ที่อยู่ ของ ผู้ร้องทุกข์ ลักษณะแห่งความผิด พฤติการณ์ต่างๆ ที่ความผิดนั้น ได้กระทำลง ความเสียหาย ที่ได้รับ และ ชื่อ หรือ รูปพรรณ ของ ผู้กระทำผิด เท่าที่จะบอกได้
            คำร้องทุกข์ นี้ จะทำ เป็นหนังสือ หรือ คำร้องด้วยปาก ก็ได้ ถ้า เป็นหนังสือ ต้องมี วัน เดือน ปี และ ลายมือชื่อ ของ ผู้ร้องทุกข์ ถ้า ร้องด้วยปาก ให้ พนักงานสอบสวน บันทึกไว้ ลงวันเดือนปี และ ลงลายมือชื่อ ผู้บันทึก กับ ผู้ร้องทุกข์ ใน บันทึก นั้น