ปวอ. มาตรา ๑๓๐
            ให้เริ่ม การสอบสวน โดยมิชักช้า จะทำการ ในที่ใด เวลาใด แล้วแต่ จะเห็นสมควร โดย ผู้ต้องหา ไม่จำต้องอยู่ด้วย


เทียบ ปวอ. มาตรา ๑๗๒