ปวอ. มาตรา ๑๓๔/๑*
           
ในคดีที่มีอัตราโทษ ประหารชีวิต หรือ ในคดีที่ ผู้ต้องหา มีอายุไม่เกิน สิบแปดปี ในวันที่ พนักงานสอบสวน แจ้งข้อหา ก่อนเริ่มถามคำให้การ ให้พนักงานสอบสวน ถามผู้ต้องหาว่า มีทนายความ หรือไม่ ถ้าไม่มี ให้รัฐจัดหาทนายความให้
            ในคดีที่ มีอัตราโทษจำคุก ก่อนเริ่มถามคำให้การ ให้พนักงานสอบสวน ถามผู้ต้องหาว่า มีทนายความ หรือไม่ ถ้าไม่มี และ ผู้ต้องหา ต้องการทนายความ ให้รัฐจัดหาทนายความให้
            การจัดหาทนายความ ตามวรรคหนึ่ง หรือ วรรคสอง ให้พนักงานสอบสวน ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไข ที่กำหนดในกฎกระทรวง และ ให้ทนายความ ที่รัฐจัดหาให้ ได้รับเงินรางวัล และ ค่าใช้จ่าย ตาม ระเบียบ ที่กระทรวงยุติธรรมกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจาก กระทรวงการคลัง
            เมื่อได้จัดหาทนายความ ให้แก่ ผู้ต้องหา ตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือ วรรคสาม แล้ว ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน หากทนายความไม่อาจมาพบ ผู้ต้องหา ภายในเวลาอันสมควร ให้พนักงานสอบสวน ทำการสอบสวน ผู้ต้องหา ไปได้ โดยไม่ต้องรอทนายความ แต่พนักงานสอบสวน ต้องบันทึกเหตุนั้นไว้ ในสำนวนการสอบสวนด้วย


* แก้ไขเพิ่มเติมโดย พรบ. แก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายวิธีความอาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗

ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วย การจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความ ที่รัฐจัดหาให้ ผู้ต้องหาในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๕๐


ปวอ. มาตรา ๑๓๔ ทวิ (เดิม)
            ในคดีที่ ผู้ต้องหา มีอายุไม่เกิน สิบแปดปี ในวันที่ พนักงานสอบสวน แจ้งข้อหา ก่อนเริ่มถาม คำให้การ ให้ พนักงานสอบสวน ถาม ผู้ต้องหา ว่า มีทนายความหรือไม่ ถ้า ไม่มี ให้รัฐ จัดหาทนายความให้
            การจัดหา ทนายความ ตามวรรคหนึ่ง ให้ พนักงานสอบสวน ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไข ที่กำหนด ในกฎกระทรวง และ ให้ทนายความ ที่รัฐจัดหาให้ ได้รับ เงินรางวัล และ ค่าใช้จ่าย ตามระเบียบ ที่กระทรวงยุติธรรมกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบ จากกระทรวงการคลัง


เทียบ ปวอ. มาตรา ๑๗๓