ปวอ. มาตรา ๑๔๘
            เมื่อ ปรากฏแน่ชัด หรือ มีเหตุอันควรสงสัยว่า บุคคลใด ตายโดยผิดธรรมชาติ หรือ ตายในระหว่าง อยู่ในความควบคุม ของเจ้าพนักงาน ให้มีการชันสูตรพลิกศพ เว้นแต่ ตายโดย การประหารชีวิต ตามกฎหมาย
            การตายโดยผิดธรรมชาตินั้น คือ
                        (๑) ฆ่าตัวตาย
                        (๒) ถูกผู้อื่น ทำให้ตาย
                        (๓) ถูกสัตว์ ทำร้ายตาย
                        (๔) ตายโดย อุบัติเหตุ
                        (๕) ตายโดย ยังมิปรากฏเหตุ