ปวอ. มาตรา ๑๗๓*
            ในคดีที่ มีอัตราโทษ ประหารชีวิต หรือ ในคดีที่ จำเลย มีอายุไม่เกิน สิบแปดปี ในวันที่ถูกฟ้องต่อศาล ก่อนเริ่มพิจารณา ให้ศาลถามจำเลยว่า มีทนายความหรือไม่ ถ้า ไม่มี ก็ให้ศาลตั้งทนายความให้
            ในคดีที่ มีอัตราโทษ จำคุก ก่อนเริ่มพิจารณา ให้ศาลถามจำเลยว่า มีทนายความ หรือไม่ ถ้าไม่มี และ จำเลย ต้องการทนายความ ก็ให้ศาล ตั้งทนายความให้
            ให้ศาล จ่ายเงินรางวัล และ ค่าใช้จ่าย แก่ทนายความ ที่ศาลตั้ง ตามมาตรานี้ โดยคำนึงถึง สภาพแห่งคดี และ สภาวะทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ตาม ระเบียบที่ คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมกำหนด โดยความเห็นชอบ จากกระทรวงการคลัง


* แก้ไขเพิ่มเติมโดย พรบ. แก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗


ปวอ. มาตรา ๑๗๓ (เดิม)
            ในคดีที่ มีอัตราโทษ ประหารชีวิต ก่อน เริ่มพิจารณา ให้ ศาล ถาม จำเลย ว่า มีทนายความ หรือไม่ ถ้า ไม่มี ก็ให้ ศาล ตั้งทนายความให้
            ในคดีที่ มีอัตราโทษ จำคุก หรือ ในคดีที่ จำเลย มีอายุไม่เกิน สิบแปดปี ในวันที่ถูกฟ้องต่อ ศาล ก่อน เริ่มพิจารณา ให้ ศาล ถาม จำเลย ว่า มีทนายความ หรือไม่ ถ้า ไม่มี และ จำเลย ต้องการทนายความ ก็ให้ ศาล ตั้งทนายความให้
            ให้ ศาล จ่ายเงินรางวัล และ ค่าใช้จ่าย แก่ทนายความ ที่ ศาล ตั้ง ตามมาตรานี้ ตามระเบียบที่ กระทรวงยุติธรรม กำหนด


เทียบ ปวอ. มาตรา ๑๓๔ ทวิ

ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วย การจ่ายเงินรางวัล และ ค่าใช้จ่ายแก่ทนายความ ที่ศาลตั้งให้ผู้ต้องหาหรือจำเลย ตาม ปวอ. มาตรา ๑๗๓ พ.ศ. ๒๕๔๘