ปวอ. มาตรา ๑๗๗
            ศาล มีอำนาจ สั่งให้พิจารณา เป็นการลับ เมื่อ เห็นสมควร โดยพลการ หรือ โดยคำร้องขอ ของ คู่ความ ฝ่ายใด แต่ต้อง เพื่อประโยชน์ แห่ง ความสงบเรียบร้อย หรือ ศีลธรรมอันดี ของประชาชน หรือ เพื่อป้องกัน ความลับ อันเกี่ยวกับ ความปลอดภัย ของประเทศ มิให้ล่วงรู้ ถึงประชาชน