ปวอ. มาตรา ๑๗๘
            เมื่อ มีการพิจารณา เป็นการลับ บุคคลเหล่านี้ เท่านั้น มีสิทธิ อยู่ในห้องพิจารณาได้ คือ
                        (๑) โจทก์ และ ทนาย
                        (๒) จำเลย และ ทนาย
                        (๓) ผู้ ควบคุม ตัวจำเลย
                        (๔) พยาน และ ผู้ชำนาญการพิเศษ
                        (๕) ล่าม
                        (๖) บุคคล ผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง และ ได้รับอนุญาตจาก ศาล
                        (๗) พนักงานศาล และ เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัยแก่ ศาล แล้วแต่จะเห็นสมควร