ปวอ. มาตรา ๑๘๒
            คดีที่อยู่ในระหว่าง ไต่สวนมูลฟ้อง หรือ พิจารณา ถ้า มี คำร้องระหว่างพิจารณา ขึ้นมา ให้ ศาล สั่ง ตามที่เห็นควร เมื่อ การพิจารณาเสร็จแล้ว ให้พิพากษา หรือ สั่ง ตามรูปความ
            ให้อ่าน คำพิพากษา หรือ คำสั่ง ใน ศาล โดยเปิดเผย ในวัน เสร็จการพิจารณา หรือ ภายในเวลา สามวัน นับแต่ เสร็จคดี ถ้า มีเหตุ อันสมควร จะเลื่อนไปอ่าน วันอื่น ก็ได้ แต่ต้อง จดรายงานเหตุนั้นไว้
            เมื่อ ศาล อ่านให้ คู่ความ ฟังแล้ว ให้ คู่ความ ลงลายมือชื่อไว้ ถ้า เป็นความผิด ของ โจทก์ ที่ไม่มา จะอ่านโดย โจทก์ ไม่อยู่ ก็ได้ ในกรณีที่ จำเลย ไม่อยู่ โดยไม่มีเหตุสงสัยว่า จำเลย หลบหนี หรือ จงใจไม่มาฟัง ก็ให้ ศาล รอการอ่านไว้ จนกว่า จำเลย จะมา ศาล แต่ถ้า มีเหตุสงสัยว่า จำเลย หลบหนี หรือ จงใจไม่มาฟัง ให้ ศาล ออกหมายจับ จำเลย เมื่อ ได้ออกหมายจับแล้ว ไม่ได้ตัว จำเลย มาภายใน หนึ่งเดือน นับแต่ วันออกหมายจับ ก็ให้ ศาล อ่าน คำพิพากษา หรือ คำสั่ง ลับหลัง จำเลย ได้ และ ให้ถือว่า โจทก์ หรือ จำเลย แล้วแต่กรณี ได้ฟัง คำพิพากษา หรือ คำสั่ง นั้นแล้ว
            ในกรณีที่ คำพิพากษา หรือ คำสั่ง ต้องเลื่อนอ่านไป โดยขาด จำเลย บางคน ถ้า จำเลย ที่อยู่ จะถูกปล่อย ให้ ศาล มีอำนาจ ปล่อยชั่วคราว ระหว่างรออ่าน คำพิพากษา หรือ คำสั่ง นั้น


ดู ปวอ. มาตรา ๑๙๖
คำพิพากษาเริ่มมีผล ตาม ปวอ. มาตรา ๑๘๘