ปวอ. มาตรา ๑๘๕
            ถ้า ศาล เห็นว่า จำเลย มิได้กระทำผิด ก็ดี การกระทำของ จำเลย ไม่เป็นความผิด ก็ดี คดีขาดอายุความแล้ว ก็ดี มีเหตุตามกฎหมาย ที่ จำเลย ไม่ควร ต้องรับโทษ ก็ดี ให้ ศาล ยกฟ้อง โจทก์ ปล่อย จำเลย ไป แต่ ศาล จะสั่งขัง จำเลย ไว้ หรือ ปล่อยชั่วคราว ระหว่างคดี ยังไม่ถึงที่สุด ก็ได้
            เมื่อ ศาล เห็นว่า จำเลย ได้กระทำผิด และ ไม่มี การยกเว้นโทษ ตามกฎหมาย ให้ ศาล ลงโทษแก่ จำเลย ตามความผิด แต่เมื่อ เห็นสมควร ศาล จะปล่อยจำเลยชั่วคราว ระหว่างคดี ยังไม่ถึงที่สุด ก็ได้


            วรรคแรก เป็นหลักเกณฑ์ ในการพิพากษา ยกฟ้อง
            วรรคสอง เป็นหลักเกณฑ์ ในการพิพากษา ลงโทษจำเลย
            การยกฟ้อง ตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นกรณีที่ ศาลได้วินิจฉัย ประเด็นแห่งคดีแล้ว จึงพิพากษายกฟ้อง ไม่ใช่เป็นการยกฟ้อง เพราะโจทก์ ไม่มาศาล ตาม ปวอ. มาตรา ๑๖๖ ประกอบด้วย ปวอ. มาตรา ๑๘๑