ปวอ. มาตรา ๑๘๖
            คำพิพากษา หรือ คำสั่ง ต้องมีข้อสำคัญ เหล่านี้ เป็นอย่างน้อย
                        (๑) ชื่อ ศาล และ วันเดือนปี
                        (๒) คดีระหว่าง ใคร โจทก์ ใคร จำเลย
                        (๓) เรื่อง
                        (๔) ข้อหา และ คำให้การ
                        (๕) ข้อเท็จจริง ซึ่ง พิจารณาได้ความ
                        (๖) เหตุผล ในการตัดสิน ทั้งในปัญหา ข้อเท็จจริง และ ข้อกฎหมาย
                        (๗) บทมาตรา ที่ยกขึ้นปรับ
                        (๘) คำชี้ขาด ให้ยกฟ้อง หรือ ลงโทษ
                        (๙) คำวินิจฉัยของ ศาล ในเรื่อง ของกลาง หรือ ในเรื่อง ฟ้องทางแพ่ง
            คำพิพากษา ในคดีที่เกี่ยวกับ ความผิดลหุโทษ ไม่จำต้องมี อนุมาตรา (๔) (๕) และ (๖)


เทียบ ปวพ. มาตรา ๑๔๑
ดู ปวอ. มาตรา ๑๘๓ ด้วย
ในทางปฏิบัติ รายการ (๑) (๒) (๓) จะมีปรากฏอยู่ในแบบพิมพ์ แผ่นแรก ของคำพิพากษา
ข้อ (๓) หมายถึง การระบุว่า คดีนั้น เป็นเรื่องอะไร เช่น ลักทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฆ่าผู้อื่น
ดู ปวอ. มาตรา ๒๑๔ ด้วย