ปวอ. มาตรา ๑๙๓
            คดีอุทธรณ์ คำพิพากษา หรือ คำสั่ง ศาลชั้นต้น ในข้อเท็จจริง และ ข้อกฎหมาย ให้อุทธรณ์ไปยัง ศาลอุทธรณ์ เว้นแต่ จะถูกห้ามอุทธรณ์ โดยประมวลกฎหมายนี้ หรือ กฎหมายอื่น
            อุทธรณ์ทุกฉบับ ต้องระบุ ข้อเท็จจริง โดยย่อ หรือ ข้อกฎหมาย ที่ยกขึ้นอ้างอิง เป็นลำดับ


เทียบ ปวอ. มาตรา ๒๑๖
วิธีการยื่นอุทธรณ์ ให้ยื่นต่อ ศาลชั้นต้น ตาม ปวอ. มาตรา ๑๙๘