ปวอ. มาตรา ๒
            ใน ประมวลกฎหมายนี้
                        (๑) " ศาล " หมายความถึง ศาลยุติธรรม หรือ ผู้พิพากษา ซึ่ง มีอำนาจ ทำการอันเกี่ยวกับ คดีอาญา
                        (๒) " ผู้ต้องหา " หมายความถึง บุคคล ผู้ถูกหาว่า ได้กระทำความผิด แต่ยังมิได้ ถูกฟ้อง ต่อ ศาล
                        (๓) " จำเลย " หมายความถึง บุคคล ซึ่ง ถูกฟ้อง ยัง ศาล แล้ว โดยข้อหาว่า ได้กระทำความผิด
                        (๔) " ผู้เสียหาย " หมายความถึง บุคคล ผู้ได้รับ ความเสียหาย เนื่องจาก การกระทำผิด ฐานใดฐานหนึ่ง รวมทั้ง บุคคลอื่น ที่มีอำนาจ จัดการแทนได้ ดั่งบัญญัติไว้ใน มาตรา ๔, และ
                        (๕) " พนักงานอัยการ " หมายความถึง เจ้าพนักงาน ผู้มีหน้าที่ ฟ้อง ผู้ต้องหา ต่อ ศาล ทั้งนี้ จะเป็นข้าราชการ ในกรมอัยการ หรือ เจ้าพนักงานอื่น ผู้มีอำนาจ เช่นนั้น ก็ได้
                        (๖) " พนักงานสอบสวน " หมายความถึง เจ้าพนักงาน ซึ่ง กฎหมาย ให้มีอำนาจ และ หน้าที่ ทำ การสอบสวน
                        (๗) " คำร้องทุกข์ " หมายความถึง การที่ ผู้เสียหาย ได้กล่าวหา ต่อเจ้าหน้าที่ ตาม บทบัญญัติ แห่ง ประมวลกฎหมายนี้ ว่ามี ผู้กระทำความผิดขึ้น จะรู้ตัว ผู้กระทำความผิด หรือไม่ ก็ตาม ซึ่ง กระทำให้เกิด ความเสียหาย แก่ ผู้เสียหาย และ การกล่าวหา เช่นนั้น ได้กล่าว โดยมีเจตนา จะให้ ผู้กระทำความผิด ได้รับโทษ
                        (๘) " คำกล่าวโทษ " หมายความถึง การที่ บุคคลอื่น ซึ่ง ไม่ใช่ ผู้เสียหาย ได้กล่าวหา ต่อเจ้าหน้าที่ ว่า มีบุคคล รู้ตัวหรือไม่ ก็ดี ได้กระทำ ความผิดอย่างหนึ่งขึ้น
                        (๙)* " หมายอาญา " หมายความถึง หนังสือบงการ ซึ่ง ออกตาม บทบัญญัติ แห่ง ประมวลกฎหมายนี้ สั่งให้ เจ้าหน้าที่ ทำการ จับ ขัง จำคุก หรือ ปล่อย ผู้ต้องหา จำเลย หรือ นักโทษ หรือ ให้ทำการ ค้น รวมทั้ง สำเนาหมายจับ หรือ หมายค้น อันได้รับรองว่า ถูกต้อง และ คำบอกกล่าว ทางโทรเลขว่า ได้ออก หมายจับ หรือ หมายค้นแล้ว ตลอดจน สำเนาหมายจับ หรือ หมายค้น ที่ได้ส่งทาง โทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่น ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติไว้ใน มาตรา ๗๗
                        (๑๐) " การสืบสวน " หมายความถึง การแสวงหา ข้อเท็จจริง และ หลักฐาน ซึ่ง พนักงานฝ่ายปกครอง หรือ ตำรวจ ได้ปฏิบัติไป ตาม อำนาจและหน้าที่ เพื่อ รักษาความสงบเรียบร้อย ของ ประชาชน และเพื่อ ที่จะทราบ รายละเอียด แห่งความผิด
                        (๑๑) " การสอบสวน " หมายความถึง การรวบรวม พยานหลักฐาน และ การดำเนินการ ทั้งหลายอื่น ตาม บทบัญญัติ แห่ง ประมวลกฎหมายนี้ ซึ่ง พนักงานสอบสวน ได้ทำไป เกี่ยวกับ ความผิด ที่กล่าวหาเพื่อ ที่จะทราบ ข้อเท็จจริง หรือ พิสูจน์ความผิด และเพื่อ จะเอาตัว ผู้กระทำผิด มาฟ้องลงโทษ
                        (๑๒) " การไต่สวนมูลฟ้อง " หมายความถึง กระบวนไต่สวน ของ ศาล เพื่อ วินิจฉัยถึง มูลคดี ซึ่ง จำเลย ต้องหา
                        (๑๓) " ที่รโหฐาน " หมายความถึง ที่ต่างๆ ซึ่ง มิใช่ ที่สาธารณสถาน ดั่งบัญญัติไว้ใน กฎหมายลักษณะอาญา
                        (๑๔) " โจทก์ " หมายความถึง พนักงานอัยการ หรือ ผู้เสียหาย ซึ่ง ฟ้องคดีอาญา ต่อ ศาล หรือ ทั้งคู่ ในเมื่อ พนักงานอัยการ และ ผู้เสียหาย เป็น โจทก์ ร่วมกัน
                        (๑๕) " คู่ความ " หมายความถึง โจทก์ ฝ่ายหนึ่ง และ จำเลย อีกฝ่ายหนึ่ง
                        (๑๖) " พนักงานฝ่ายปกครอง หรือ ตำรวจ " หมายความถึง เจ้าพนักงาน ซึ่ง กฎหมาย ให้มี อำนาจและหน้าที่ รักษาความสงบเรียบร้อย ของประชาชน ให้รวมทั้ง พัศดี เจ้าพนักงาน กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร กรมเจ้าท่า พนักงานตรวจคนเข้าเมือง และ เจ้าพนักงานอื่นๆ ในเมื่อ ทำการอันเกี่ยวกับ การจับกุม ปราบปราม ผู้กระทำผิดกฎหมาย ซึ่ง ตนมีหน้าที่ ต้องจับกุม หรือ ปราบปราม
                        (๑๗) " พนักงานฝ่ายปกครอง หรือ ตำรวจชั้นผู้ใหญ " หมายความถึง เจ้าพนักงาน ดังต่อไปนี้
                                    (ก) ปลัด กระทรวงมหาดไทย
                                    (ข) รองปลัด กระทรวงมหาดไทย
                                    (ค) ผู้ตรวจราชการ กระทรวงมหาดไทย
                                    (ฆ) ผู้ช่วยปลัด กระทรวงมหาดไทย
                                    (ง) อธิบดี กรมการปกครอง
                                    (จ) รองอธิบดี กรมการปกครอง
                                    (ฉ) ผู้อำนวยการ กองการสอบสวนและนิติกร กรมการปกครอง
                                    (ช) หัวหน้าฝ่าย และ หัวหน้างาน ใน กองการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง
                                    (ซ) ผู้ตรวจราชการ กรมการปกครอง
                                    (ฌ) ผู้ว่าราชการจังหวัด
                                    (ญ) รองผู้ว่าราชการจังหวัด
                                    (ฎ) ปลัดจังหวัด
                                    (ฏ) นายอำเภอ
                                    (ฐ) ปลัดอำเภอ ผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ
                                    (ฑ) อธิบดี กรมตำรวจ
                                    (ฒ) รองอธิบดี กรมตำรวจ
                                    (ณ) ผู้ช่วยอธิบดี กรมตำรวจ
                                    (ด) ผู้บัญชาการตำรวจ
                                    (ต) รองผู้บัญชาการตำรวจ
                                    (ถ) ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจ
                                    (ท) ผู้บังคับการตำรวจ
                                    (ธ) รองผู้บังคับการตำรวจ
                                    (น) หัวหน้าตำรวจภูธรจังหวัด
                                    (บ) รองหัวหน้าตำรวจภูธรจังหวัด
                                    (ป) ผู้กำกับการตำรวจ
                                    (ผ) ผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดเขต
                                    (ฝ) รองผู้กำกับการตำรวจ
                                    (พ) รองผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดเขต
                                    (ฟ) สารวัตรใหญ่ตำรวจ
                                    (ภ) สารวัตรตำรวจ
                                    (ม) ผู้กำกับกองตำรวจ
                                    (ย) หัวหน้าสถานีตำรวจ ซึ่ง มียศตั้งแต่ ชั้นนายร้อยตำรวจตรี หรือ เทียบเท่า นายร้อยตำรวจตรี ขึ้นไป
                                    (ร) หัวหน้ากิ่งสถานีตำรวจ ซึ่ง มียศตั้งแต่ ชั้นนายร้อยตำรวจตรี หรือ เทียบเท่า นายร้อยตำรวจตรี ขึ้นไป
                                    ทั้งนี้ หมายความรวมถึง ผู้รักษาการแทน เจ้าพนักงาน ดังกล่าวแล้ว แต่ ผู้รักษาการแทน เจ้าพนักงานใน (ม) (ย) และ (ร) ต้องมียศ ตั้งแต่ ชั้นนายร้อยตำรวจตรี หรือ เทียบเท่านายร้อยตำรวจตรี ขึ้นไป ด้วย
                        (๑๘) " สิ่งของ " หมายความถึง สังหาริมทรัพย์ใด ซึ่ง อาจใช้เป็น พยานหลักฐาน ในคดีอาญาได้ ให้รวมทั้ง จดหมาย โทรเลข และ เอกสาร อย่างอื่นๆ
                        (๑๙) " ถ้อยคำสำนวน " หมายความถึง หนังสือใด ที่ ศาล จดเป็นหลักฐาน แห่ง รายละเอียดทั้งหลาย ในการดำเนินคดีอาญา ใน ศาล นั้น
                        (๒๐) " บันทึก " หมายความถึง หนังสือใด ที่ พนักงานฝ่ายปกครอง หรือ ตำรวจ จดไว้เป็นหลักฐาน ใน การสอบสวน ความผิดอาญา รวมทั้ง บันทึกคำร้องทุกข์ และ คำกล่าวโทษ ด้วย
                        (๒๑) " ควบคุม " หมายความถึง การคุม หรือ กักขัง ผู้ถูกจับ โดย พนักงานฝ่ายปกครอง หรือ ตำรวจ ในระหว่าง สืบสวน และ สอบสวน
                        (๒๒) " ขัง " หมายความถึง การกักขัง จำเลย หรือ ผู้ต้องหา โดย ศาล


* แก้ไขเพิ่มเติมโดย พรบ แก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗