ปวอ. มาตรา ๒๑๔
            นอกจาก มีข้อความ ซึ่ง ต้องมีใน คำพิพากษา ศาลชั้นต้น คำพิพากษา ศาลอุทธรณ์ ต้องปรากฏ ข้อความ ดั่งต่อไปนี้ด้วย
                        (๑) นาม หรือ ตำแหน่ง ของผู้อุทธรณ์
                        (๒) ข้อความว่า ยืน ยก แก้ หรือ กลับ คำพิพากษา ศาลชั้นต้น