ปวอ. มาตรา ๒๑๖
            ภายใต้บังคับแห่ง มาตรา ๒๑๗ ถึง ๒๒๑ คู่ความ มีอำนาจ ฎีกาคัดค้าน คำพิพากษา หรือ คำสั่ง ศาลอุทธรณ์ ภายใน หนึ่งเดือน นับแต่ วันอ่าน หรือถือว่า ได้อ่าน คำพิพากษา หรือ คำสั่ง นั้น ให้ คู่ความ ฝ่ายที่ฎีกาฟัง
            ฎีกานั้น ให้ยื่นต่อ ศาลชั้นต้น และ ให้นำ บทบัญญัติ แห่ง มาตรา ๒๐๐ และ ๒๐๑ มาบังคับ โดยอนุโลม


เทียบ ปวอ. มาตรา ๑๙๓ ปวอ. มาตรา ๑๙๘