ปวอ. มาตรา ๒๒๖
            พยานวัตถุ พยานเอกสาร หรือ พยานบุคคล ซึ่ง น่าจะพิสูจน์ได้ว่า จำเลย มีผิด หรือ บริสุทธิ์ ให้อ้างเป็น พยานหลักฐานได้ แต่ต้อง เป็นพยานชนิดที่ มิได้เกิดขึ้นจาก การจูงใจ มีคำมั่นสัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวง หรือ โดยมิชอบ ประการอื่น และ ให้สืบพยาน ตามบทบัญญัติ แห่ง ประมวลกฎหมายนี้ หรือ กฎหมายอื่น อันว่าด้วย การสืบพยาน


ดู ปวอ. มาตรา ๑๓๔
เทียบ ปวพ. มาตรา ๘๕

ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ก็เป็นพยานได้ ตาม มาตรา ๒๕ แห่ง พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์