ปวอ. มาตรา ๒๔๓*
            ผู้ใด โดยอาชีพ หรือ มิใช่ ก็ตาม มีความเชี่ยวชาญ ในการใด ๆ เช่น ในทาง วิทยาศาสตร์ ศิลปะ ฝีมือ พาณิชยการ การแพทย์ หรือ กฎหมายต่างประเทศ และซึ่ง ความเห็นของ ผู้นั้น อาจมีประโยชน์ ในการวินิจฉัยคดี ในการสอบสวน ไต่สวนมูลฟ้อง หรือ พิจารณา อาจเป็น พยาน ในเรื่องต่าง ๆ เป็นต้นว่า ตรวจร่างกาย หรือ จิต ของ ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา หรือ จำเลย ตรวจลายมือ ทำการทดลอง หรือ กิจการอย่างอื่น ๆ
            ผู้เชี่ยวชาญ อาจทำความเห็น เป็นหนังสือ ก็ได้ แต่ต้องส่ง สำเนา หนังสือ ดังกล่าว ให้ ศาล และ คู่ความ อีกฝ่ายหนึ่ง ทราบ และ ต้องมาเบิกความ ประกอบ หนังสือนั้น เว้นแต่ มีเหตุจำเป็น หรือ คู่ความ ไม่ติดใจซักถาม ผู้เชี่ยวชาญนั้น ศาล จะให้รับฟังความเห็น เป็นหนังสือ ดังกล่าว โดยผู้เชี่ยวชาญ ไม่ต้องมา เบิกความประกอบ ก็ได้
            ในกรณีที่ ผู้เชี่ยวชาญ ต้องมาเบิกความประกอบ ให้ ส่งสำเนาหนังสือ ดังกล่าว ต่อศาล ในจำนวน ที่เพียงพอ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า เจ็ดวัน ก่อนวันเบิกความ เพื่อให้ คู่ความ อีกฝ่ายหนึ่ง มารับไป
            ในการเบิกความประกอบ ผู้เชี่ยวชาญ จะอ่านข้อความ ที่เขียนมา ก็ได้


* แก้ไขเพิ่มเติมโดย มาตรา ๒๐ แห่ง พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๑

ปวอ. มาตรา ๒๔๓ (เดิม)
            ผู้ใด โดยอาชีพ หรือ มิใช่ ก็ตาม มีความชำนาญพิเศษ ในการใดๆ เช่น ในทางวิทยาศาสตร์ ศิลป ฝีมือ พาณิชยการ การแพทย์ หรือ กฎหมายต่างประเทศ และซึ่ง ความเห็นของเขานั้น อาจมีประโยชน์ ในการวินิจฉัยคดี ในการสอบสวน ไต่สวนมูลฟ้อง หรือ พิจารณา อาจเป็นพยาน ในเรื่องต่างๆ เป็นต้นว่า ตรวจร่างกาย หรือ จิต ของ ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา หรือ จำเลย ตรวจลายมือ ทำการทดลอง หรือ กิจการอย่างอื่นๆ
            ศาล จะให้ ผู้ชำนาญการพิเศษ ทำความเห็น เป็นหนังสือ ก็ได้ แต่ต้อง ให้มาเบิกความ ประกอบหนังสือนั้น ให้ส่ง สำเนาหนังสือ ดั่งกล่าวแล้ว แก่ คู่ความ ทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า สามวัน ก่อนวันเบิกความ