ปวอ. มาตรา ๒๕๙*
            ผู้ต้อง คำพิพากษา ให้รับโทษอย่างใดๆ หรือ ผู้ที่มีประโยชน์เกี่ยวข้อง เมื่อ คดีถึงที่สุดแล้ว ถ้า จะทูลเกล้าฯ ถวายเรื่องราว ต่อ พระมหากษัตริย์ ขอรับพระราชทาน อภัยโทษ จะยื่นต่อ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงยุติธรรม ก็ได้


* แก้ไขเพิ่มเติมโดย มาตรา ๓ แห่ง พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๔๘

ปวอ. มาตรา ๒๕๙ (เดิม)
            ผู้ต้อง คำพิพากษา ให้รับโทษอย่างใดๆ หรือ ผู้ที่มีประโยชน์เกี่ยวข้อง เมื่อ คดีถึงที่สุดแล้ว ถ้า จะทูลเกล้าฯ ถวายเรื่องราว ต่อ พระมหากษัตริย์ ขอรับพระราชทาน อภัยโทษ จะยื่นต่อ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย ก็ได้