ปวอ. มาตรา ๔
            ในคดีอาญา ซึ่ง ผู้เสียหาย เป็น หญิงมีสามี หญิงนั้น มีสิทธิฟ้องคดี ได้เอง โดยมิต้องได้รับ อนุญาต ของสามีก่อน
            ภายใต้บังคับ แห่ง มาตรา ๕ (๒) สามี มีสิทธิฟ้องคดีอาญา แทนภริยา ได้ ต่อเมื่อ ได้รับอนุญาต โดยชัดแจ้ง จากภริยา