ปวอ. มาตรา ๕
            บุคคล เหล่านี้ จัดการแทน ผู้เสียหาย ได้
                        (๑) ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือ ผู้อนุบาล เฉพาะแต่ใน ความผิด ซึ่ง ได้กระทำต่อ ผู้เยาว์ หรือ ผู้ไร้ความสามารถ ซึ่ง อยู่ในความดูแล
                        (๒) ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน สามี หรือ ภริยา เฉพาะแต่ใน ความผิดอาญา ซึ่ง ผู้เสียหาย ถูกทำร้าย ถึงตาย หรือ บาดเจ็บ จนไม่สามารถ จะจัดการเองได้
                        (๓) ผู้จัดการ หรือ ผู้แทนอื่นๆ ของ นิติบุคคล เฉพาะความผิด ซึ่ง กระทำลง แก่ นิติบุคคล นั้น