ปวอ. มาตรา ๕๒
            การที่จะให้ บุคคลใด มาที่ พนักงานสอบสวน หรือ มาที่ พนักงานฝ่ายปกครอง หรือ ตำรวจชั้นผู้ใหญ่ หรือ มา ศาล เนื่องใน การสอบสวน การไต่สวนมูลฟ้อง การพิจารณาคดี หรือ การอย่างอื่น ตามบทบัญญัติ แห่ง ประมวลกฎหมายนี้ จักต้องมี หมายเรียก ของ พนักงานสอบสวน หรือ พนักงานฝ่ายปกครอง หรือ ตำรวจชั้นผู้ใหญ่ หรือ ของ ศาล แล้วแต่กรณี
            แต่ ในกรณีที่ พนักงานสอบสวน หรือ พนักงานฝ่ายปกครอง หรือ ตำรวจชั้นผู้ใหญ่ ไปทำการ สอบสวน ด้วยตนเอง ย่อมมีอำนาจ ที่จะเรียก ผู้ต้องหา หรือ พยาน มาได้ โดยไม่ต้องออก หมายเรียก