ปวอ. มาตรา ๕๓
            หมายเรียก ต้องทำ เป็นหนังสือ และ มีข้อความ ดั่งต่อไปนี้
                        (๑) สถานที่ ที่ออกหมาย
                        (๒) วัน เดือน ปี ที่ออกหมาย
                        (๓) ชื่อ และ ตำบลที่อยู่ ของบุคคล ที่ออกหมายเรียก ให้มา
                        (๔) เหตุที่ต้องเรียก ผู้นั้นมา
                        (๕) สถานที่ วัน เดือน ปี และ เวลา ที่จะให้ผู้นั้นไปถึง
                        (๖) ลายมือชื่อ และ ประทับตรา ของศาล หรือ ลายมือชื่อ และ ตำแหน่ง เจ้าพนักงาน ผู้ออกหมาย