ปวอ. มาตรา ๖
            ในคดีอาญา ซึ่ง ผู้เสียหาย เป็น ผู้เยาว์ ไม่มี ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือ เป็น ผู้วิกลจริต หรือ คนไร้ความสามารถ ไม่มีผู้อนุบาล หรือ ซึ่งผู้แทนโดยชอบธรรม หรือ ผู้อนุบาล ไม่สามารถ จะทำการ ตามหน้าที่ โดยเหตุหนึ่งเหตุใด รวมทั้ง มีผลประโยชน์ ขัดกันกับ ผู้เยาว์ หรือ คนไร้ความสามารถ นั้นๆ ญาติของผู้นั้น หรือ ผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง อาจร้องต่อ ศาล ขอให้ตั้งเขา เป็น ผู้แทนเฉพาะคดี ได้
            เมื่อ ได้ไต่สวนแล้ว ให้ ศาล ตั้ง ผู้ร้อง หรือ บุคคลอื่น ซึ่ง ยินยอม ตามที่เห็นสมควร เป็น ผู้แทนเฉพาะคดี เมื่อ ไม่มีบุคคลใด เป็นผู้แทน ให้ ศาล ตั้ง พนักงานฝ่ายปกครอง เป็นผู้แทน
            ห้ามมิให้ เรียกค่าธรรมเนียม ในเรื่องขอตั้งเป็น ผู้แทนเฉพาะคดี