ปวอ. มาตรา ๖๖*
            เหตุที่จะออก หมายจับ ได้ มีดังต่อไปนี้
                        (๑) เมื่อ มีหลักฐานตามสมควรว่า บุคคลใด น่าจะได้กระทำความผิดอาญา ซึ่งมีอัตราโทษจำคุก อย่างสูง เกินสามปี หรือ
                        (๒) เมื่อ มีหลักฐานตามสมควรว่า บุคคลใด น่าจะได้กระทำความผิดอาญา และ มีเหตุอันควรเชื่อว่า จะหลบหนี หรือ จะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือ ก่อเหตุอันตรายประการอื่น
            ถ้า บุคคลนั้น ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง หรือ ไม่มาตามหมายเรียก หรือ ตามนัด โดยไม่มีข้อแก้ตัวอันควร ให้สันนิษฐานว่า บุคคลนั้น จะหลบหนี


* แก้ไขเพิ่มเติมโดย พรบ. แก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗