ปวอ. มาตรา ๖๙
            เหตุ ที่จะออก หมายค้น ได้ มีดั่งต่อไปนี้
                        (๑) เพื่อ พบ และ ยึด สิ่งของ ซึ่ง จะเป็น พยานหลักฐาน ประกอบ การสอบสวน ไต่สวนมูลฟ้อง หรือ พิจารณา
                        (๒) เพื่อ พบ และ ยึด สิ่งของ ซึ่ง มีไว้ เป็นความผิด หรือ ได้มา โดยผิดกฎหมาย หรือ มีเหตุอันควรสงสัยว่า ได้ใช้ หรือ ตั้งใจจะใช้ ในการกระทำความผิด
                        (๓) เพื่อ พบ และ ช่วยบุคคล ซึ่ง ได้ถูกหน่วงเหนี่ยว หรือ กักขัง โดยมิชอบด้วยกฎหมาย
                        (๔) เพื่อ พบ บุคคล ซึ่ง มีหมายให้จับ
                        (๕) เพื่อ พบ และ ยึด สิ่งของ ตาม คำพิพากษา หรือ ตามคำสั่ง ศาล ในกรณีที่ จะพบ หรือ จะยึด โดยวิธีอื่น ไม่ได้แล้ว