ปวอ. มาตรา ๗๗*
            หมายจับ ให้ใช้ได้ ทั่วราชอาณาจักร
            การจัดการตาม หมายจับ นั้น จะจัดการตาม เอกสาร หรือ หลักฐาน อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ ก็ได้
                        (๑) สำเนาหมาย อันรับรองว่า ถูกต้องแล้ว
                        (๒) โทรเลข แจ้งว่า ได้ออกหมายแล้ว
                        (๓) สำเนาหมาย ที่ส่งทางโทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทอื่น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ และ วิธีการที่กำหนดใน ข้อบังคับ ของประธานศาลฎีกา
            การจัดการ ตาม (๒) และ (๓) ให้ส่ง หมาย หรือ สำเนา อันรับรองแล้ว ไปยัง เจ้าพนักงาน ผู้จัดการตามหมาย โดยพลัน


* แก้ไขเพิ่มเติมโดย พรบ. แก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๔๗


ปวอ. มาตรา ๗๗ (เดิม)
            หมายจับ ใช้ได้ ทั่วราชอาณาจักร
            การจัดการ ตามหมายจับนั้น จะจัดการ ตามสำเนาหมาย อันรับรองว่าถูกต้องแล้ว หรือ ตามโทรเลข แจ้งว่า ได้ออกหมายแล้ว ก็ได้ แต่ ในกรณีหลัง ให้ส่งหมาย หรือ สำเนาอันรับรองแล้ว ไปยัง เจ้าพนักงาน ผู้จัดการ ตามหมาย โดยพลัน