รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา 63  
  
           บุคคล จะใช้ สิทธิ และ เสรีภาพ ตามรัฐธรรมนูญ เพื่อล้มล้าง การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือ เพื่อให้ได้มา ซึ่ง อำนาจ ในการ ปกครองประเทศ โดยวิธีการ ซึ่ง มิได้เป็นไป ตามวิถีทาง ที่บัญญัติไว้ ในรัฐธรรมนูญนี้ มิได้
            ในกรณีที่ บุคคล หรือ พรรคการเมืองใด กระทำการ ตาม วรรคหนึ่ง ผู้รู้เห็น การกระทำดังกล่าว ย่อมมีสิทธิ เสนอเรื่อง ให้อัยการสูงสุด ตรวจสอบข้อเท็จจริง และ ยื่นคำร้องขอ ให้ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยสั่งการ ให้เลิก การกระทำดังกล่าว แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือน การดำเนินคดีอาญา ต่อ ผู้กระทำการดังกล่าว
            ในกรณีที่ ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัย สั่งการ ให้พรรคการเมืองใด เลิกกระทำการ ตาม วรรคสอง ศาลรัฐธรรมนูญ อาจสั่ง ยุบ พรรคการเมือง ดังกล่าวได้
 

ดู มาตรา 65