มาตรา ๑ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
            ประเทศไทย เป็น ราชอาณาจักร อันหนึ่งอันเดียว จะแบ่งแยก มิได้