มาตรา ๑๐ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
            พระมหากษัตริย์ ทรงดำรงตำแหน่ง จอมทัพไทย