มาตรา ๑๐๐ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
            บุคคล ผู้มีลักษณะ ดังต่อไปนี้ ในวันเลือกตั้ง เป็น บุคคลต้องห้าม มิให้ ใช้สิทธิเลือกตั้ง
                        (๑) เป็น ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือ นักบวช
                        (๒) อยู่ในระหว่าง ถูกเพิกถอน สิทธิเลือกตั้ง
                        (๓) ต้องคุมขังอยู่ โดย หมายของศาล หรือ โดยคำสั่ง ที่ชอบด้วยกฎหมาย
                        (๔) วิกลจริต หรือ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ