มาตรา ๑๐๒ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
            บุคคล ผู้มีลักษณะ ดังต่อไปนี้ เป็น บุคคลต้องห้าม มิให้ใช้สิทธิ สมัครรับเลือกตั้ง เป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
                        (๑) ติดยาเสพติดให้โทษ
                        (๒) เป็น บุคคลล้มละลาย หรือ เคยเป็น บุคคลล้มละลายทุจริต
                        (๓) เป็น บุคคล ผู้มีลักษณะ ต้องห้าม มิให้ ใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตาม มาตรา ๑๐๐ (๑) (๒) หรือ (๔)
                        (๔) ต้องคำพิพากษา ให้จำคุก และ ถูกคุมขังอยู่ โดย หมาย ของ ศาล
                        (๕) เคย ต้อง คำพิพากษา ให้จำคุก โดย ได้พ้นโทษมา ยังไม่ถึง ห้าปี ในวันเลือกตั้ง เว้นแต่ ในความผิด อันได้กระทำ โดยประมาท หรือ ความผิดลหุโทษ
                        (๖) เคยถูก ไล่ออก ปลดออก หรือ ให้ออก จาก ราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ รัฐวิสาหกิจ เพราะ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือ ถือว่า กระทำการทุจริต และ ประพฤติมิชอบ ในวงราชการ
                        (๗) เคย ต้อง คำพิพากษา หรือ คำสั่ง ของ ศาล ให้ ทรัพย์สิน ตกเป็นของแผ่นดิน เพราะ ร่ำรวยผิดปกติ หรือ มี ทรัพย์สิน เพิ่มขึ้น ผิดปกติ
                        (๘) เป็น ข้าราชการ ซึ่ง มีตำแหน่ง หรือ เงินเดือนประจำ นอกจาก ข้าราชการการเมือง
                        (๙) เป็น สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น
                        (๑๐) เป็น สมาชิกวุฒิสภา หรือ เคยเป็น สมาชิกวุฒิสภา และ สมาชิกภาพ สิ้นสุดลงแล้ว ยังไม่เกิน สองปี
                        (๑๑) เป็น พนักงาน หรือ ลูกจ้าง ของ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ รัฐวิสาหกิจ หรือ เป็น เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ
                        (๑๒) เป็น ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการป้องกัน และ ปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
                        (๑๓) อยู่ในระหว่าง ต้องห้าม มิให้ ดำรงตำแหน่ง ทางการเมือง ตาม มาตรา ๒๖๓
                        (๑๔) เคยถูก วุฒิสภา มีมติ ตาม มาตรา ๒๗๔ ให้ถอดถอน ออกจากตำแหน่ง