มาตรา ๑๐๔ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
            อายุ ของ สภาผู้แทนราษฎร มีกำหนด คราวละสี่ปี นับแต่ วันเลือกตั้ง
            ในระหว่าง อายุของ สภาผู้แทนราษฎร จะมีการ ควบรวมพรรคการเมือง ที่มีสมาชิก เป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มิได้